REGULAMIN „klubów FITNESS MAGNUM”  ważny od 01.10.2019r.

 

 1. Regulamin stworzony dla sieci klubów „FITNESS MAGNUM” prowadzonych przez STOWARZYSZENIE MAGNUM z siedzibą 82-500 Kwidzyn Chrobrego 1A

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Kluby oraz prawa i obowiązki oraz Członków i Klubu. Regulamin obowiązuje również gości, korzystających z zaproszeń rozdawanych przez Klub oraz osób, które otrzymały karty w konkursach, programach lojalnościowych).

 

 1. Regulamin obowiązuje użytkowników korzystających z usług Klubu z wykorzystaniem kart Benefit System, Be Active, Ok System , Fit Profit i podobnych.

 

 1. Akceptując Regulamin Członek Klubu świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych podanych na Umowie. Podanie przez Członka Klubu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z obiektu i zajęć.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest KLUB i są one przetwarzane w celu realizacji Usług i z należytą starannością chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Członek Klubu ma wgląd do swoich danych, korekty oraz usunięcia.

 

 1. Dokumentem legitymującym Członka Klubu i uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest płatna Karta Członkowska (Karta) obowiązkowo okazywana każdorazowo przed wejściem do klubu wraz z dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku zagubienia karty – Członek Klubu zobowiązany jest do ponownego jej zakupu.

 

 1. Członek Klubu chcący korzystać z usług oferowanych przez Kluby na warunkach określonych w Regulaminie zawiera umowę członkowską opłacając czasową składkę na określony czas lub ilość wejść i potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku wprowadzenia przez Członka Klubu osoby poniżej 16go roku życia na teren Klubów, dorosły opiekun i Członek Klubu bierze całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

 

 1. KLUB ma prawo ustanawiać nowe rodzaje Umów i Składek, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 

 • KLUB zastrzega sobie możliwość organizacji zajęć „dodatkowo płatnych”.

 

 • Karty są imienne i uprawniają do korzystania z Klubów wyłącznie przez osoby wskazane na

 

 • Kwota składki nie uwzględnia ubezpieczenia indywidualnego ale kluby są ubezpieczone od odpowiedzialności OC.

 

 • Członek Klubu może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej za zgodą pracownika. Przeniesienie praw i obowiązków wymaga pisemnej zgody Prezesa Klubu pod rygorem nieważności.

 

 • Płatności członkowie klubu dokonują w recepcji klubu gotówką, kartą kredytową za pośrednictwem panelu klienta w systemie ESPAGO lub przelewem elektronicznym.

 

 • Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub/i oznaczonych szafkach znajdujących się na terenie Klubu. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w w/w miejscach, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 

 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł, która stanowi rzeczywisty koszt wymiany zamka.

 

 • KLUB może podjąć decyzję o zamknięciu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Członkowie Klubu będą o tym poinformowani, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub innym ogólnodostępnym miejscu. KLUB ma prawo do czasowego nieświadczenia Usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.

 

 • W ramach usług świadczonych w Klubie, zapewnia on bezpłatną opiekę instruktorów (w przypadku ćwiczeń siłowych na siłowni w minimalnym wymiarze 30% czasu pracy Klubu).

 

 • KLUB zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 4 osób. lub choroby instruktora.

 

 • Gdy Klub zaprosi Członka Klubu na inne zajęcia odbywające się w Klubie w tym samym czasie to Członkowi Klubu nie przysługuje prawo obniżenia ceny Składki lub Umowy.

 

 • W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem KLUB ustala się obowiązek wcześniejszego zapisu/rezerwacji na konkretne terminy zajęć na maksymalnie 7 do 14 dni do przodu.

 

 • Rezerwacji trzeba dokonać osobiście w recepcji Klubu albo telefonicznie, lub poprzez PANEL KLIENTA na stronie internetowej bądź korzystając z aplikacji.

 

 • Grafik zajęć obowiązujący w danym okresie określa w które dni i jakich godzinach sala fitness jest całkowicie zarezerwowana do ich przeprowadzenia a tym samym nie można z niej korzystać przez osoby nie biorące udziału w zajęciach – w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą instruktora można w sposób cichy i nie kolidujący z prowadzonymi zajęciami skorzystać z sali fitness.

 

 • Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 

 • Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu spowodowanych jego zawinionym działaniem.

 

 • Wprowadzanie zwierząt do Klubów jest zabronione.

 

 • W pomieszczeniach Klubowych mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Klubów określonych na stosownej tablicy informacyjnej w recepcji.

 

 • Prezes zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia Klubów, zawiadamiając o powyższym co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji.

 

 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Członek Klubu winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi Klubu.

 

 • W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości Członka Klubu, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone pracownikom, na Członku Klubu spoczywać będzie odpowiedzialność za powstałe szkody.

 

 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych Członków Klubu, poszanowaniem sprzętu i sali. KLUBY nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu.

 

 • Każdy korzystający ze sprzętu i wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

 

 • Zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na stojakach, wieszakach lub specjalnych uchwytach.

 

 • Członek Klubu winien pozostawić po sobie porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów.

 

 • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, używania środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów.

 

 • Członkowie Klubu zawierając Umowę lub kupując Karnet oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 

 • Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. Członkowie Klubu nie mogą korzystać z klubu w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.

 

 • W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Członka Klubu do korzystania z usług, pracownik Klubu może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

 

 • Członkowie Klubu mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness). Klub może posiadać ręczniki, które Członkowie Klubu będą mogli zakupić lub wypożyczyć.

 

 • W Klubie obowiązuje obuwie sportowe zmienione i z czystą podeszwą – inne od tego na wejściu do Klubu. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach lub bez obuwia.

 

 • KLUB i obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem stanu zdrowia Członka Klubu, niestosowania się do Regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników Klubów.

 

 • Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu, który w tym zakresie – w miarę możliwości – będzie uwzględniał życzenia Członków Klubu.

 

 

 • Członek Klubu akceptuje fakt, iż jego karta oraz jego dane w systemie dla bezpieczeństwa i ubezpieczenia OC oraz dla identyfikacji mogą zawierać jego zdjęcie. Członek Klubu wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w powyższym celu.

 

 • Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podania do wiadomości Członkom Klubu poprzez wysłanie maila, oraz ogólnodostępnym miejscu we wszystkich Klubach.

 

 • W razie zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez złożenie na piśmie lub drogą mailową z podaniem jako przyczyny rozwiązania – „zmiana Regulaminu”.

 

 • Termin na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili zmiany Regulaminu. Po tym terminie Członek Klubu akceptuje zmiany Regulaminu.

 

 • Członek Klubu zobowiązany jest do zgłoszenia 1) zmian adresu zamieszkania i korespondencji, 2) zmiany adresu do korespondencji elektronicznej 3) numeru telefonu komórkowego. Brak info o tych zmianach spowoduje ograniczenie dostępu do klubów.

 

 • KLUB zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie Członka Klubu.

 

 • W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień Regulaminu będzie uznane za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne.

 

 • Do Regulaminu oraz Umowy zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

 

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem 1 października 2019 r.