Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.
I. Definicje
1. „Klub” – obiekty sportowo – rekreacyjne – FITNESS MAGNUM mieszczące się
a) przy ul. Bolesława Chrobrego 1A w Kwidzynie,
b) przy ul. Kartuskiej 422A w Gdańsku,
zarządzane przez STOWARZYSZENIE MAGNUM mające swoją siedzibę pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 1A, 82-500 Kwidzyn.
2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
3. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” – urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług Klubu.
4. „Panel Klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.
5. „Składki” – usługi klubu w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Magnum, uprawniające do wstępu do Klubu.
II. Zasady Ogólne
1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie danych imię i nazwisko oraz mail i numer tel. komórkowego (system nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja).
2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu składki okresowej lub na ilość wejść oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.
3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Centrum Rozrywki Sosnowiec.
4. Internetowy Panel Klienta oraz Aplikacja Kiosku Samoobsługowego umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup składki.

II. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
a) przelewem,
b) jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym,
c) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta
2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz aplikacji kiosku.
3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty, c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty, e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.
4. Klient jest zobowiązany:
a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego w sposób niezgodny z Regulaminem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

IV. Zwroty, reklamacje
1. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszej składki lub jednorazowej składki w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres klubów:
Fitness Magnum Kwidzyn ul. Bolesława Chrobrego 1A lub Gdańsk ul. Kartuska 422A
4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy;
b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.
V. Uwagi końcowe
Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.