Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Mobilnej, Kiosku Samoobsługowego – obsługiwany przez system Gymmanager.

 1. Definicje
 2. „Klub” – obiekty usługowo-handlowe
 3. a) przy ul. Bolesława Chrobrego 1A w Kwidzynie,
 4. b) przy ul. Kartuskiej 422A w Gdańsku,

zarządzane przez STOWARZYSZENIE MAGNUM mające swoją siedzibę pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 1A, 82-500 Kwidzyn.

 1. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
 2. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” – urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług i towarów oferowanych przez klub.
 3. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja obsługująca „Panel Klienta” na urządzeniach mobilnych
 4. „Panel Klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub, rezerwacjami oraz sprzedażą produktów.
 5. „Składki” – usługi klubu w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Magnum, uprawniające do wstępu do Klubu.
 6. Zasady Ogólne
 7. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po zapoznaniu się z regulaminem ogólnym klubu oraz podaniu prawdziwych danych: imię i nazwisko oraz mail i numer tel. komórkowego (system nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby i instytucje).
 8. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu on-line składki okresowej lub na ilość wejść, rezerwacji i zakupy produktów poprzez zarządzanie indywidualnym Panelem Klienta.
 9. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu ogólnego.
 10. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywanie płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup składki i produktów.
 11. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
 12. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
 13. a) przelew,
 14. b) płatność kartą,
 15. c) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta
 16. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania drogą internetową z Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz w systemie Gymmanager.
 17. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
 18. a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
 19. b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty przez 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza
 20. c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
 21. d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
 22. e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
 23. Klient jest zobowiązany:
 24. a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
 25. b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
 26. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem.
 28. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub aplikacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 29. Zwroty, reklamacje
 30. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszej składki lub jednorazowej składki w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia.
 31. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania składki, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania składki.
 32. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres klubów: Kwidzyn ul. Bolesława Chrobrego 1A lub Gdańsk ul. Kartuska 422A
 33. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
 34. a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy;
 35. b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
 36. c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 37. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Wynik rozpatrzenia reklamacji Klub prześle drogą elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub na adres z którego wpłynęła reklamacja.
 38. Uwagi końcowe

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.