REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY W FITNESS  MAGNUM

 1. Regulamin klubów „MAGNUM” prowadzonych przez STOWARZYSZENIE MAGNUM z siedzibą 82-500 Kwidzyn Chrobrego 1A, NIP 581 14 63 558
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Kluby oraz prawa i obowiązki Członków Klubu i obowiązuje również gości, korzystających z zaproszeń, voucherów oraz bonów prezentowych rozdawanych przez Klub w konkursach, programach lojalnościowych.
 3. Regulamin obowiązuje użytkowników korzystających z Klubu na podstawie kart Multisport, Medicover Sport PZU Sport , Fit Profit i podobnych.
 4. Akceptując Regulamin Członek Klubu zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

* Podanie prawdziwych i aktualnych danych imenia i nazwiska adresu email i numeru tel. komórkowego jest konieczne do korzystania z obiektu i zajęć.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Magnum – są one przetwarzane w celu realizacji Usług i z należytą starannością chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia obsługi jako członka klubu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów informacyjnych Klubu mając pełen wgląd do swoich danych poprzez indywidualny Panel Klienta w Systemie zarządzania klubem GYMMANAGER w tym korekty oraz usunięcia.
 4. Dokumentem legitymującym Członka Klubu i uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest

** Karta Członkowska obowiązkowo okazywana każdorazowo przed wejściem do klubu wraz z dokumentu potwierdzającego tożsamość lub poprzez indywidualny kod QR w Panelu Klienta.

 1. Członek Klubu korzysta z usług oferowanych przez Kluby na warunkach określonych w tym Regulaminie opłacając czasową składkę na określony czas lub ilość wejść.
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wprowadzając osoby poniżej 16go roku życia na teren Klubów, dorosły opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 3. Klub może modyfikować rodzaje Umów i Składek, do których ma zastosowanie ten Regulamin.
 4. Klub zastrzega sobie możliwość organizacji zajęć „dodatkowo płatnych”.
 5. Karty są imienne i uprawniają do korzystania z Klubów przez osoby wskazane na
 6. Składka nie zawiera ubezpieczenia ale kluby są ubezpieczone odpowiedzialności OC.
 7. Członek Klubu może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej za zgodą Prezesa Klubu pod rygorem nieważności.
 8. Płatności członkowie klubu dokonują w recepcji klubu gotówką, kartą kredytową za pośrednictwem panelu klienta lub przelewem elektronicznym.
 9. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w recepcji lub w oznaczonych skrytkach znajdujących się na terenie Klubu. Za rzeczy nie zdeponowane nie odpowiadamy.
 10. W przypadku zniszczenia, zgubienia kluczyka od szafki opłata wynosi 20 zł – koszt zamka.
 11. Klub może być zamknięty w święta kościelne, państwowe lub lokalne – informacja z kilkudniowym wyprzedzeniem w recepcji Klubu w ogólnodostępnym miejscu.
 12. Klub ma prawo do zawieszenia świadczenia usług i zamknięcia obiektu, na czas prac konserwatorskich, remontów lub awarii.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 4 osób. lub choroby instruktora.
 14. Zajęcia grupowe z instruktorem wymagają rezerwacji zajęć minimum 2 dni wcześniej.
 15. Rezerwacji trzeba dokonać osobiście, telefonicznie w Recepcji lub poprzez PANEL KLIENTA na stronie internetowej bądź poprzez aplikacje.
 16. Grafik zajęć w danym okresie określa dni i jakich godzinach sala fitness jest całkowicie zarezerwowana a tym samym nie mogą z niej korzystać osoby nie biorące udziału w zajęciach w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą instruktora można w sposób cichy i nie kolidujący z prowadzonymi zajęciami skorzystać z sali fitness.
 17. Członek Klubu zobowiązany jest korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
 18. Członek Klubu odpowiada za szkody spowodowane zawinionym lub nieodpowiednim korzystaniem.
 19. Wprowadzanie zwierząt do Klubów jest zabronione.
 20. W Klubie mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Klubów.
 21. Prezes ma prawo zmienić godzin otwarcia Klubów poprzez informację w recepcji 2 dni wcześniej.
 22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń dla bezpieczeństwa Członek Klubu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu, a gdy zauważy usterki powinien to zgłosić recepcji Klubu a korzystanie ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości jest zabronione a odpowiedzialność za powstałe szkody spada na korzystającego.
 23. Korzystamy ze sprzętu w sposób bezpieczny dla Siebie oraz innych Członków Klubu, z poszanowaniem sprzętu i sali.

*** Klub nie odpowiada za szkody na skutek nieprawidłowego korzystania ze sprzętu.

 1. Korzystający ze sprzętu i wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 2. Zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na stojakach, wieszakach lub specjalnych uchwytach.
 3. Członek Klubu winien pozostawić po sobie porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów.
 4. W Klubie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i środków odurzających.
 5. Na siłownię i sale fitness zabrania się wnoszenia produktów spożywczych oprócz wody i napojów.
 6. Członkowie Klubu opłacając składkę oświadczają że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej i ćwiczą na własną odpowiedzialność. a osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 7. Z Klubu nie mogą korzystać osoby chore z infekcją, chorobą zakaźną lub poważnym schorzeniem.
 8. Przy widocznie słabszym stanie zdrowia Członka Klubpracownik może zakazać wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 9. Członkowie Klubu mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness).
 10. W Klubie obowiązuje obuwie sportowe zmienione i z czystą podeszwą – obowiązkowa zmiana przed wejściem na trening. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach lub bez obuwia.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem złego stanu zdrowia, lub niestosowaniem się do Regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników.
 12. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu, który – w miarę możliwości – może uwzględniać życzenia Członków Klubu.
 13. Członek Klubu akceptuje aby karta oraz jego dane w systemie dla bezpieczeństwa i ubezpieczenia OC może zawierać jego zdjęcie i wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w tym celu.
 14. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podania do wiadomości Członkom Klubu w ogólnodostępnym miejscu w Klubach oraz na stronie www.fitnessmagnum.pl
 15. W razie zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo rozwiązania umowy przez złożenie na piśmie lub drogą mailową z podaniem jako przyczyny rozwiązania – „zmiana Regulaminu”.
 16. Termin na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od zmiany Regulaminu jego brak oznacza akceptacje zmienionego Regulaminu.
 17. Członek Klubu ma obowiązek poinformować o 1) zmianie adresu email 2) numeru telefonu komórkowego – nieaktualne informacje spowodują ograniczenie dostępu do klubów.
 18. KLUB zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie przed dokonaniem płatności.
 19. Do Regulaminu oraz Umowy zastosowanie ma prawo polskie a wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora a sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 20. Regulamin obowiązuje każdego przebywającego a niezapoznanie się z nim nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

Prezes Ireneusz Śmigelski

 

Regulamin Płatności drogą elektroniczną

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Mobilnej, Kiosku Samoobsługowego – obsługiwany przez system Gymmanager.

 1. Definicje
 2. „Klub” – obiekty usługowo-handlowe
 3. a) przy ul. Bolesława Chrobrego 1A w Kwidzynie,
 4. b) przy ul. Kartuskiej 422A w Gdańsku,

zarządzane przez STOWARZYSZENIE MAGNUM mające swoją siedzibę pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 1A, 82-500 Kwidzyn.

 1. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
 2. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” – urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług i towarów oferowanych przez klub.
 3. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja obsługująca „Panel Klienta” na urządzeniach mobilnych
 4. „Panel Klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub, rezerwacjami oraz sprzedażą produktów.
 5. „Składki” – usługi klubu w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Magnum, uprawniające do wstępu do Klubu.
 6. Zasady Ogólne
 7. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po zapoznaniu się z regulaminem ogólnym klubu oraz podaniu prawdziwych danych: imię i nazwisko oraz mail i numer tel. komórkowego (system nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby i instytucje).
 8. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu on-line składki okresowej lub na ilość wejść, rezerwacji i zakupy produktów poprzez zarządzanie indywidualnym Panelem Klienta.
 9. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu ogólnego.
 10. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywanie płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup składki i produktów.
 11. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
 12. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
 13. a) przelew,
 14. b) płatność kartą,
 15. c) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta
 16. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania drogą internetową z Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz w systemie Gymmanager.
 17. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
 18. a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
 19. b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty przez 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza
 20. c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
 21. d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
 22. e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
 23. Klient jest zobowiązany:
 24. a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
 25. b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
 26. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem.
 28. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub aplikacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 29. Zwroty, reklamacje
 30. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszej składki lub jednorazowej składki w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia.
 31. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania składki, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania składki.
 32. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres klubów: Kwidzyn ul. Bolesława Chrobrego 1A lub Gdańsk ul. Kartuska 422A
 33. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
 34. a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy;
 35. b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
 36. c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 37. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Wynik rozpatrzenia reklamacji Klub prześle drogą elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub na adres z którego wpłynęła reklamacja.
 38. Uwagi końcowe

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Prezes Ireneusz Śmigelski