REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY W FITNESS  MAGNUM

 1. Regulamin klubów „MAGNUM” prowadzonych przez STOWARZYSZENIE MAGNUM z siedzibą 82-500 Kwidzyn Chrobrego 1A, NIP 581 14 63 558
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Kluby oraz prawa i obowiązki Członków Klubu i obowiązuje również gości, korzystających z zaproszeń, voucherów oraz bonów prezentowych rozdawanych przez Klub w konkursach, programach lojalnościowych.
 3. Regulamin obowiązuje użytkowników korzystających z Klubu na podstawie kart Multisport, Medicover Sport PZU Sport , Fit Profit i podobnych.
 4. Akceptując Regulamin Członek Klubu zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

* Podanie prawdziwych i aktualnych danych imenia i nazwiska adresu email i numeru tel. komórkowego jest konieczne do korzystania z obiektu i zajęć.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Magnum – są one przetwarzane w celu realizacji Usług i z należytą starannością chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia obsługi jako członka klubu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów informacyjnych Klubu mając pełen wgląd do swoich danych poprzez indywidualny Panel Klienta w Systemie zarządzania klubem GYMMANAGER w tym korekty oraz usunięcia.
 4. Dokumentem legitymującym Członka Klubu i uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest

** Karta Członkowska obowiązkowo okazywana każdorazowo przed wejściem do klubu wraz z dokumentu potwierdzającego tożsamość lub poprzez indywidualny kod QR w Panelu Klienta.

 1. Członek Klubu korzysta z usług oferowanych przez Kluby na warunkach określonych w tym Regulaminie opłacając czasową składkę na określony czas lub ilość wejść.
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wprowadzając osoby poniżej 16go roku życia na teren Klubów, dorosły opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 3. Klub może modyfikować rodzaje Umów i Składek oraz ilości czasu czy ilości wejść. *** Wejście do klubu uprawnia do skorzystania tylko z 1 raz zajęć grupowych w ciagu dnia lub z ewntualnie z kolejnych ale po upływie minimum 4 godzin i równocześnie korzystać z siłowni bez ograniczeń czasowych.  ☆ Dotyczy to wszystkich korzystających  z wejść w tym posiadaczy karty sportowe: Multisport, Fitprofit, MedicoverSport, PzuSport itp.
 4. Klub ma prawo pobierania  „dodatkowo oplat” gdy klient chce korzystać z więcej niż z 1h zajęć grupowych w ciągu dnia lub lub częściej niż co 4 cztery godziny.
 5. Karty są imienne a każdy klubowicz ma swój wlasny Panel klienta w systemie Gymmanager co uprawnia Go do korzystania z klubów zgodnie z zawartymi tam danymi.
 6. Składka nie zawiera ubezpieczenia ale kluby są ubezpieczone odpowiedzialności OC.
 7. Członek Klubu może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej za zgodą Prezesa Klubu pod rygorem nieważności.
 8. Płatności członkowie klubu dokonują w recepcji klubu gotówką, kartą kredytową za pośrednictwem panelu klienta lub przelewem elektronicznym.
 9. Rzeczy wartościowe należy zdeponować w recepcji lub w oznaczonych skrytkach znajdujących się na terenie Klubu. Za rzeczy nie zdeponowane nie odpowiadamy.
 10. W przypadku zniszczenia, zgubienia kluczyka od szafki opłata wynosi 20 zł – koszt zamka.
 11. Klub może być zamknięty w święta kościelne, państwowe lub lokalne – informacja z kilkudniowym wyprzedzeniem w recepcji Klubu w ogólnodostępnym miejscu.
 12. Klub ma prawo do zawieszenia świadczenia usług i zamknięcia obiektu, na czas prac konserwatorskich, remontów lub awarii.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 4 osób. lub choroby instruktora.
 14. Zajęcia grupowe z instruktorem wymagają rezerwacji zajęć minimum 2 dni wcześniej.
 15. Rezerwacji trzeba dokonać osobiście, telefonicznie w Recepcji lub poprzez PANEL KLIENTA na stronie internetowej bądź poprzez aplikacje.
 16. Grafik zajęć w danym okresie określa dni i jakich godzinach sala fitness jest całkowicie zarezerwowana a tym samym nie mogą z niej korzystać osoby nie biorące udziału w zajęciach w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą instruktora można w sposób cichy i nie kolidujący z prowadzonymi zajęciami skorzystać z sali fitness.
 17. Członek Klubu zobowiązany jest korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
 18. Członek Klubu odpowiada za szkody spowodowane zawinionym lub nieodpowiednim korzystaniem.
 19. Wprowadzanie zwierząt do Klubów jest zabronione.
 20. W Klubie mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia Klubów.
 21. Prezes ma prawo zmienić godzin otwarcia Klubów poprzez informację w recepcji 2 dni wcześniej.
 22. Przed rozpoczęciem ćwiczeń dla bezpieczeństwa Członek Klubu ma obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu, a gdy zauważy usterki powinien to zgłosić recepcji Klubu a korzystanie ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości jest zabronione a odpowiedzialność za powstałe szkody spada na korzystającego.
 23. Korzystamy ze sprzętu w sposób bezpieczny dla Siebie oraz innych Członków Klubu, z poszanowaniem sprzętu i sali.

*** Klub nie odpowiada za szkody na skutek nieprawidłowego korzystania ze sprzętu.

 1. Korzystający ze sprzętu i wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
 2. Zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na stojakach, wieszakach lub specjalnych uchwytach.
 3. Członek Klubu winien pozostawić po sobie porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów.
 4. W Klubie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i środków odurzających.
 5. Na siłownię i sale fitness zabrania się wnoszenia produktów spożywczych oprócz wody i napojów.
 6. Członkowie Klubu opłacając składkę oświadczają że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej i ćwiczą na własną odpowiedzialność. a osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 7. Z Klubu nie mogą korzystać osoby chore z infekcją, chorobą zakaźną lub poważnym schorzeniem.
 8. Przy widocznie słabszym stanie zdrowia Członka Klubpracownik może zakazać wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 9. Członkowie Klubu mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness).
 10. W Klubie obowiązuje obuwie sportowe zmienione i z czystą podeszwą – obowiązkowa zmiana przed wejściem na trening. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach lub bez obuwia.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem złego stanu zdrowia, lub niestosowaniem się do Regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników.
 12. Do sterowania sprzętem RTV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu, który – w miarę możliwości – może uwzględniać życzenia Członków Klubu.
 13. Członek Klubu akceptuje aby karta oraz jego dane w systemie dla bezpieczeństwa i ubezpieczenia OC może zawierać jego zdjęcie i wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w tym celu.
 14. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają podania do wiadomości Członkom Klubu w ogólnodostępnym miejscu w Klubach oraz na stronie www.fitnessmagnum.pl
 15. W razie zmiany Regulaminu Członek Klubu ma prawo rozwiązania umowy przez złożenie na piśmie lub drogą mailową z podaniem jako przyczyny rozwiązania – „zmiana Regulaminu”.
 16. Termin na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od zmiany Regulaminu jego brak oznacza akceptacje zmienionego Regulaminu.
 17. Członek Klubu ma obowiązek poinformować o 1) zmianie adresu email 2) numeru telefonu komórkowego – nieaktualne informacje spowodują ograniczenie dostępu do klubów.
 18. KLUB zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie przed dokonaniem płatności.
 19. Do Regulaminu oraz Umowy zastosowanie ma prawo polskie a wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora a sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 20. Regulamin obowiązuje każdego przebywającego a niezapoznanie się z nim nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

Prezes Ireneusz Śmigelski

 

 

 

Regulamin Płatności drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Panel Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Mobilnej, Kiosku Samoobsługowego – obsługiwany przez system Gymmanager.

 1. Definicje
 2. „Klub” – obiekty usługowo-handlowe
 3. a) przy ul. Bolesława Chrobrego 1A w Kwidzynie,
 4. b) przy ul. Kartuskiej 422A w Gdańsku,

zarządzane przez STOWARZYSZENIE MAGNUM mające swoją siedzibę pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 1A, 82-500 Kwidzyn.

 1. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
 2. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” – urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług i towarów oferowanych przez klub.
 3. „Aplikacja Mobilna” – aplikacja obsługująca „Panel Klienta” na urządzeniach mobilnych
 4. „Panel Klienta” – internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub, rezerwacjami oraz sprzedażą produktów.
 5. „Składki” – usługi klubu w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Magnum, uprawniające do wstępu do Klubu.
 6. Zasady Ogólne
 7. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po zapoznaniu się z regulaminem ogólnym klubu oraz podaniu prawdziwych danych: imię i nazwisko oraz mail i numer tel. komórkowego (system nie pozwala na użycie danych przez niepowołane osoby i instytucje).
 8. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu on-line składki okresowej lub na ilość wejść, rezerwacji i zakupy produktów poprzez zarządzanie indywidualnym Panelem Klienta.
 9. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu ogólnego.
 10. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywanie płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup składki i produktów.
 11. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
 12. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
 13. a) przelew,
 14. b) płatność kartą,
 15. c) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta
 16. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania drogą internetową z Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz w systemie Gymmanager.
 17. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:
 18. a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
 19. b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty przez 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza
 20. c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
 21. d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
 22. e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
 23. Klient jest zobowiązany:
 24. a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
 25. b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
 26. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem.
 28. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub aplikacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient.
 29. Zwroty, reklamacje
 30. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszej składki lub jednorazowej składki w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenia.
 31. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania składki, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania składki.
 32. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na bezpośredni adres klubów: Kwidzyn ul. Bolesława Chrobrego 1A lub Gdańsk ul. Kartuska 422A
 33. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
 34. a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres mailowy;
 35. b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
 36. c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
 37. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Wynik rozpatrzenia reklamacji Klub prześle drogą elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub na adres z którego wpłynęła reklamacja.
 38. Uwagi końcowe

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Prezes Ireneusz Śmigelski

 

REGULAMIN -Polityka prywatności w Magnum

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: fitnessmagnum.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Magnum ul. Bolesława Chrobrego 1A 82-500 Kwidzyn NIP 581 14 63 558

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: magnum.fitness@wp.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

– Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

– Obsługa zapytań przez formularz

– Realizacja zamówionych usług

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

– operatorzy płatności

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 1. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 1. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 1. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

 1. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

 

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

PREZES STOWARZYSZENIA MAGNUM

IRENEUSZ ŚMIGELSKI

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fitnessmagnum.pl

Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 2023-12-01 od godz. 00:00

 

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez STOWARZYSZENIE MAGNUM z siedzibą w Kwidzynie 82-500, przy ul. Bolesława Chrobrego 1A, NIP: 581 14 63 558

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Warunkiem skorzystania z usług Stowarzyszenia Magnum jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.
 2. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
 3. a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
 4. b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.),
 5. c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),
 6. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Kontakt ze Stowarzyszeniem Magnum możliwy jest:
 8. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej magnum.fitness@wp.pl
 9. b) na stronie www.fitnessmagnum.pl poprzez formularz kontaktowy,
 10. c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 693 706 799,
 11. d) pisemnie na adres: Stowarzyszenie Magnum, ul. Bolesława Chrobrego 1A, 82-500 Kwidzyn

 

 1. Stowarzyszenie Magnum przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy SYSTEMU (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PRODUKTU/USŁUGI) ponosi wyłącznie KLIENT.

 

 1. W przypadku VOUCHERÓW, z których korzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Stowarzyszenie Magnum przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z VOUCHERA.

 

 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
 2. Stowarzyszenie Magnum – STOWARZYSZENIE MAGNUM z siedzibą w Kwidzynie 82-500, przy ul. Bolesława Chrobrego 1A, NIP: 581 14 63 558
 3. SERWIS Stowarzyszenia Magnum – sklep internetowy www.fitnessmagnum.pl/oferta.
 4. VOUCHER/produkt – towar lub usługa, oferowana w sklepie internetowym. Jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do wybrania przez siebie usługi dostępnej w Stowarzyszeniu Magnum lub odbioru produktu, które będą uprawniać do realizacji wybranej usługi lub odbioru produktu.  W momencie wybrania droższej usługi należy dopłacić różnicę. To metoda dostawy polegająca na dostarczeniu dowolnego PRODUKTU drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Stowarzyszeniu Magnum – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – VOUCHER/PRODUKT.
 6. OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu PRODUKTU jest uprawniona do REALIZACJI VOUCHERA lub odbioru PRODUKTU, określonego w niniejszym regulaminie.
 7. OKRES WAŻNOŚCI – dotyczy VOUCHERA, oznacza czas, w którym VOUCHER musi być zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA VOUCHERA nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 1 rok od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem SERWISU Stowarzyszenia Magnum
 8. REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI VOUCHERA lub ODBIORU PRODUKTU poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 9. REALIZACJA VOUCHERA – wykonanie zamówionego przez KLIENTA zabiegu na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA VOUCHERA możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI, gdy VOUCHER jest opłacony.
 10. SYSTEM – jest to jeden z elementów SERWISU Stowarzyszenia Magnum, który m.in. umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy zgodnego z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz umożliwia dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie.
 11. NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje każde osobne zamówienie.
 12. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Stowarzyszenie Magnum skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta metodę dostawy.
 13. PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez Klienta poprzez bankowe konto internetowe lub w placówce banku lub na poczcie.
 14. PRZELEW ELEKTRONICZNY – szybka płatność wykonywana przez Klienta z bankowego konta internetowego, za pośrednictwem systemów płatności online, zgodnie z regulaminami dostawców usług.
 15. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie, wygenerowane w wyniku złożenia przez KLIENTA zamówienia przez SYSTEM, zawierające unikalny numer zamówienia, dokładne nazwy handlowe zamówionych PRODUKTÓW wraz z ich ilością, łączną wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz informację o sposobie dostawy i pozostałych kosztach administracyjnych związanych z realizacją zamówienia. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wysyłane jest KLIENTOWI na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM
 2. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM (samodzielnie na stronie internetowej) następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
 3. a) wybranie VOUCHERA/PRODUKTU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”,
 4. b) wybranie metody dostawy i sposobu dokonania przedpłaty za VOUCHER/PRODUKT,
 5. c) podanie swoich niezbędnych danych (w zależności od wybranej formy dostawy niezbędne może być podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko, nr. telefonu, adres dostawy),
 6. d) podanie pozostałych informacji podążając za informacjami w koszyku,
 7. e) finalizacja zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”,
 8. f) po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.
 9. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i Płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Magnum.

 

 1. Warunki dokonania przedpłaty i Aktywacja VOUCHERA.
 2. Warunkiem aktywacji VOUCHERA jest dokonanie przedpłaty w wysokości składanego zamówienia. W przypadku VOUCHERA opłaconego przelewem tradycyjnym, do momentu zaksięgowania przedpłaty przez Bank i odznaczenia w SYSTEMIE PRODUKT pozostaje nieaktywny.
 3. W odniesieniu do VOUCHERÓW po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową lub paragon niefiskalny (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym.
 4. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
 5. W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji zabiegów z zastrzeżeniem zakupów dokonanych na odległość regulowanych właściwą Ustawą.
 6. Dokonanie przedpłaty może nastąpić w następujący sposób:
 7. a) poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy: 69…………………,
 8. b) kartą kredytową lub debetową,
 9. c) z wykorzystaniem wszelkich innych partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM.
 10. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy zgodny z Cennikiem dostaw i opłat administracyjnych dostępnym w Załączniku nr 2 do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu).
 11. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą:
 12. a) jej wpływu na rachunek Stowarzyszenia Magnum w Nest Banku,
 13. b) jej wpływu na rachunki partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM,

 

 1. Metody i koszty dostawy.
 2. VOUCHER/PRODUKT jest dostarczany do KLIENTA zgodnie z jego wyborem w następujący sposób:
 3. a) drogą mailową jako ePRODUKT na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
 4. b) osobiście w Recepcji Stowarzyszenia Magnum

 

 1. Warunki REZERWACJI i REALIZACJI VOUCHERA.
 2. OBDAROWANY może zrealizować VOUCHER w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji VOUCHERA, OBDAROWANY musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI
 3. W celu zmiany terminu REALIZACJI VOUCHERA na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się ze Stowarzyszeniem Magnum.
 4. Niezrealizowanie VOUCHERA w OKRESIE WAŻNOŚCI, jak również brak REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI VOUCHERA przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
 5. Warunkiem realizacji VOUCHERA jest okazanie VOUCHERA zawierający NUMER ZAMÓWIENIA.
 6. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie dłuższe niż 15 min. w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje całkowitą utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

 

 1. Warunki wymiany.
 2. W OKRESIE WAŻNOŚCI lub OKRESIE WAŻNOŚCI KUPONU OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego PRODUKTU na inny PRODUKT(y).
 3. Wymiany takiej można dokonać na PRODUKT lub PRODUKTY:
 4. a) o wyższej cenie zakupu, po dokonaniu stosownej dopłaty,
 5. b) o tej samej cenie zakupu, co PRODUKT otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
 6. c) o niższej cenie zakupu od PRODUKTU otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.
 7. Wymiany można dokonać w następujący sposób:
 8. a) samodzielnie przy użyciu SERWISU Wyjątkowy Prezent poprzez wpisanie NUMERU REZERWACYJNEGO wymienianego PRODUKTU w koszyku zawierającym nowy PRODUKT(y),
 9. b) przy pomocy Doradcy w SKLEPIE,
 10. c) za pośrednictwem COP, w korespondencji elektronicznej.
 11. PRODUKT lub PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany będą miały ten sam OKRES WAŻNOŚCI co PRODUKT podlegający wymianie.
 12. Wymianie nie podlegają PRODUKTY wygrane w konkursach organizowanych przez Wyjątkowy Prezent.
 13. PRODUKTY nie mogą zostać wymienione na BON.
 14. W przypadku wymiany KUPONU, cena nominalna KUPONU jest wartością do wymiany, niezależnie od ceny zakupu KUPONU.
 15. Możliwe jest wykorzystanie kilku PRODUKTÓW jednocześnie podczas jednej wymiany. W takim przypadku wszystkie PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany przyjmują OKRES WAŻNOŚCI tego z PRODUKTÓW podlegających wymianie, który został zakupiony najwcześniej.
 16. W niektórych przypadkach, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, dokonanie wymiany możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z COP. W procesie obsługi takich przypadków, Wyjątkowy Prezent ma prawo uzyskać od KLIENTA lub OBDAROWANEGO dodatkowe dokumenty potwierdzające m.in. prawo własności PRODUKTU, w tym dowody zakupu, potwierdzenia transakcji kartowych lub dodatkowe oświadczenia.
 17. Powyższe warunki wymiany nie mają zastosowania do PRODUKTÓW Wyjątkowy Prezent wydawanych w trakcie akcji promocyjnych. PRODUKTY takie mogą mieć inny OKRES WAŻNOŚCI oraz mogą być wyłączone z wymiany na poszczególne inne PRODUKTY. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Wyjątkowy Prezent, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Wyjątkowy Prezent występuje jako partner. W każdym przypadku zasady wykorzystania PRODUKTÓW promocyjnych opisane są w regulaminie danej promocji.

 

 1. Zagubienie lub zniszczenie VOUCHERA.
 2. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, istnieje możliwość wystawienia duplikatu VOUCHERA.
 3. Warunkiem wystawienia duplikatu jest wniosek pisemny KLIENTA skierowany na adres: biuro@studiosophie.pl zawierający dowód zakupu lub potwierdzenie zamówienia i dowód płatności.
 4. Wystawienie duplikatu PRODUKTU nie jest możliwe, jeśli OKRES WAŻNOŚCI lub OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA minął lub VOUCHER został zrealizowany lub zarezerwowany.

 

 1. Ceny PRODUKTÓW.
 2. Ceny VOUCHERÓW/ PRODUKTÓW w Stowarzyszeniu Magnum:
 3. a) podawane są w złotych polskich,
 4. b) podane są w cenach brutto,
 5. c) nie zawierają ewentualnych opłat celnych,
 6. d) nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i opłat dodatkowych.
 7. Cena podana przy każdym VOUCHERZE/PRODUKCIE jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 

 1. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 

 1. Odstąpienie od umowy.
 2. Zakupy na odległość.
 3. a) W ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA/PRODUKTU, jeśli nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Stowarzyszenie Magnum pisemnie na adres firmy, na adres fitness.magnum@wp.pl lub osobiście i pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na rezerwację lub realizację KLIENT zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.
 4. b) Stowarzyszenie Magnum zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
 5. c) Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną. Do zwrotów używany jest taki sam sposób zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 6. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia Magnum w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty na konto bankowe w niższej niż podana wysokości.

 

 1. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
 2. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Stowarzyszenie Magnum pisemnie na adres firmy, na adres biuro@studiosophie.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER ZAMÓWIENIA, opis sytuacji.
 3. Stowarzyszenie Magnum będzie dążyło do do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdej pisemnej reklamacji, kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.
 4. W przypadku niezrealizowania PREZENTU z winy Wyjątkowy Prezent, dłużej niż o 14 dni licząc od dnia ustalonego przez OBDAROWANEGO jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo przez PODWYKONAWCĘ lub COP, Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.
 5. W przypadku, gdy nie zostanie dotrzymana GWARANCJA CENY, Klientowi należy się zwrot wartości zapłaconej przedpłaty oraz realizacja PREZENTU za darmo. Czas zgłoszenia przez KLIENTA niezgodności to maksymalnie 14 dni od dnia zakupu PREZENTU. PODWYKONAWCY PREZENTÓW zastrzegają sobie prawo do specjalnych cen podczas akcji wyprzedaży, rabatów sezonowych, zniżek dla stałych klientów, grup itp.
 6. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
 7. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie wszelkich przesyłek, w szczególności pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiadają firmy realizujące dostawy. W razie uszkodzenia przesyłki należy przed odbiorem przesyłki spisać protokół szkody podpisany przez pracownika tejże firmy lub odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki i poinformować o tym COP.
 8. W przypadku nienależytej REALIZACJI PREZENTU Wyjątkowy Prezent niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez PODWYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA. W takim przypadku przedmiotem reklamacji jest wyłącznie nienależyte wykonanie usługi, nie są nim jednak koszty, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
 9. Pracownicy COP są uprawnieni do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych w imieniu firmy.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest Stowarzyszenie Magnum

 

 1. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, Stowarzyszenie Magnum przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Stowarzyszenie Magnum nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA/PRODUKTU wejdzie osoba nieuprawniona, co w konsekwencji doprowadzi do jego wykorzystania. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany/odebrany przez OBDAROWANEGO.

 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

 

Załączniki do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie oznacza zmiany Regulaminu):

Załącznik nr 1: Polityka prywatności (www.fitnessmagnum.pl/regulamin).

 

PREZES STOWARZYSZENIA MAGNUM

IRENEUSZ ŚMIGELSKI